Skip to main content
28. juni 2023

Opfordring til de små byer: Gå sammen om fælles klimavenlige varmeløsninger. Der er gratis hjælp at hente til at komme i gang

Olie og gas er stadig de primære opvarmningsformer i mindre samfund i Horsens. Nu kan mindre byer med potentiale for en fælles varmeløsning.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA HORSENS KOMMUNE. FOTO: HORSENS KOMMUNE

Olie og gas er stadig de primære opvarmningsformer i de mindre lokalsamfund i Horsens Kommune. Nu kan hver mindre by med potentiale for en fælles varmeløsning få gratis rådgivning med henblik på at finde den teknisk og økonomisk bedste fællesløsning til omlægning til klimavenlig varme.

22 lokalsamfund, tre borgermøder og mere end 200 interesserede deltagere. Horsens Kommune har i maj og juni afholdt stormøder for de små lokalsamfund i kommunen, hvor husene i dag opvarmes med individuelle varmekilder eller naturgas. Med fokus på at udfase brugen af fossile brændsler, herunder naturgas og olie, har kommunen inviteret borgerne til disse møder om, hvordan man i de enkelte lokalsamfund kan komme i gang med omlægning til en fælles og klimavenlig varmeløsning.

En omlægning skal være med til at gavne klimaet, og for den enkelte husejer kan det få en stor betydning i form af en lavere varmeregning, et mere fremtidssikret hus og måske en større salgsværdi. At man er flere om at bære det økonomiske ansvar og sikre en god drift af en fælles varmeløsning kan også give en større sikkerhed for den enkelte.

Som opfølgning på informationsmøderne tilbyder kommunen nu de enkelte lokalsamfund gratis rådgivning fra eksperter inden for fælles varmeløsninger. Rådgivningen skal hjælpe de små byer videre i processen med at tage en beslutning om en fælles løsning baseret på konkrete beregninger koblet med lokal viden.

Energiplanlægningen i de mindre byer skal medvirke til den bæredygtige udvikling i kommunen, som vi arbejder for på mange forskellige plan. Jeg ser det som en vigtig prioritering, at vi som kommune hjælper borgerne godt i gang. Grøn omstilling inden for energi er et vigtigt skridt på vejen mod vores mål om CO2-neutralitet. Med vores klimaplan har vi konkret lagt os i selen for, at netop olie- og naturgasfyr til individuel opvarmning skal være udfaset senest 2030

Fortæller Rikke Østergaard Christensen, som er formand for Horsens Kommunes Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalg. Udvalget godkendte Varmeplan 2023-2030 for Horsens Kommune, som blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd i december 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget besluttede i foråret at øremærke 1,6 mio. kr. til udmøntning af varmeplanen med henblik på at understøtte udfasning af olie- og naturgasfyr i kommunen. Her er fokus på kollektive varmeløsninger i lokalsamfundene, og midlerne går blandt andet til den tekniske rådgivning til de små byer.

Direktør for Teknik og Miljø Bjarke Butt Eriksen var med på de tre borgermøder. Han oplevede gode snakke og stor spørgelyst blandt de fremmødte borgere – men også en vis usikkerhed omkring fremtidige muligheder.

Det er mærkbart, at dette er noget, som betyder meget for folk. Hele energikrisen har påvirket privatøkonomien – og det kan mærkes på dialogen. Mange synes det er svært: Man står med en dyr naturgasregning og vil gerne gøre noget. Men hvad? Man vil gerne have klimavenlig varme. Men hvordan? Udviklingen af konkrete lokale varmeprojekter skal drives af borgerne selv – men politisk har man afsat midler til, at vi kan understøtte afklaringen af fælles varmeforsyningsprojekter i de bysamfund, hvor varmeplanen har vurderet et umiddelbart potentiale, fortæller Bjarke Butt Eriksen.

Med potentiale menes de lokalområder, hvor der er vurderet et potentiale for en fælles varmeløsning i Varmeplan 2023-2030 for Horsens Kommune. Potentialet grunder i forhold som byens størrelse (antal husstande) og det faktum, at husene ligger tæt (giver såkaldt høj varmetæthed). Det gælder områder, hvor fjernvarmen fra eksisterende selskaber som udgangspunkt ikke udrulles – og der derfor kan være brug for understøtning og udvikling af fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok baseret på klimavenlig varme.

I alt er 22 lokalsamfund blevet screenet og udpeget til hver især at have potentiale for en fælles løsning. En fælles varmeløsning kan fx være etablering af eget varmeværk eller termonet.

Horsens Kommune opfordrer nu alle de udpegede byer til at søge om teknisk rådgivning for at komme et skridt videre i retning mod en fælles varmeløsning. Det rådgivende firma, som kommunen er i gang med at lave en aftale med, vil mødes med de enkelte lokalsamfund, få lokalt kendskab til området ud fra dialog med borgerne, lave konkrete beregninger for forskellige varmeløsninger og give et estimat på, hvad den teknisk bedste løsning vil komme til at koste for den enkelte boligejer. Forventet tidsplan, varmepris, investeringsoverslag mm. indgår i analysen. Alt i alt vil tilbuddet munde ud i et konkret beslutningsgrundlag, som borgerne lokalt kan vælge at bruge til den videre proces.

Lokal forankring og ejerskab er helt afgørende i realisering af fælles varmeløsninger i lokalsamfundene. Da det er borgerne selv, der skal stå sammen om etablering af et fælles varmesystem, skal de forud for ansøgning om rådgivning sikre sig, at der er lokal opbakning til at undersøge mulighederne.

Læs mere om ansøgningsmulighederne på kommunens hjemmeside: https://horsens.dk/klima#soeg-midler-til-at-faa-afdaekket-mulighederne-for-faelles-varmeloesning-i-jeres-lokalsamfund-6c