Skip to main content
14. november 2023

Horsens Kommune får 36,8 mio. kr. til historisk stort vandløbsprojekt

En af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark vil i de kommende år blive genskabt, så ca. 9 km af Gudenåen kommer så tæt på sit oprindelige forløb som muligt.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA HORSENS KOMMUNE

Foto: Kim Aaen

Genskabelsen af Gudenåens forløb er Danmarkshistoriens største EU-støttede vandplanprojekt. Med projektet vil vandkvaliteten og vilkårene for plante- og dyreliv i Gudenåen og de tilstødende søer blive markant forbedret.

En af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark vil i de kommende år blive genskabt, så ca. 9 km af Gudenåen kommer så tæt på sit oprindelige forløb som muligt. Horsens Kommune har netop fået tilsagn om, at Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen med medfinansiering fra EU støtter projektet med 36,8 mio. kr. Det betyder, at økonomien til at realisere det, der er Danmarkshistoriens mest omfattende EU-støttede vandløbs-restaureringsprojekt, nu er på plads.

Det er en helt fantastisk nyhed, at Fiskeristyrelsen bakker op om projektet. Nu kan vi i tæt samarbejde med Naturstyrelsen komme i gang med det kæmpestore vandløbsprojekt, som vil få enorm stor betydning for bl.a. fiskebestanden og vandkvaliteten i Gudenåen og Vestbirksøerne. Mange steder i Danmark er vores vandløb udfordrede, og vi både vil og skal skabe bedre forhold for dyr og planter. Jeg er rigtig glad for, at projektet nu er 100 pct. finansieret, og jeg glæder mig til at følge, hvordan det vil komme naturen til gavn, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Også miljøminister Magnus Heunicke glæder sig over projektet.

Vi skal forbedre vandmiljøet. Og det kan vi kun, hvis vandområdeplanerne udmønter sig i konkret handling i hele Danmark. Derfor er det afgørende, at kommunerne søger om midler til projekter, der gør vores søer og vandløb sundere. I ministeriet følger vi implementeringen af vandområdeplanerne tæt. Jeg glæder mig til at se det her historisk store projekt i Gudenåen blive til virkelighed til gavn for vores vandmiljø, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Unikt fald bliver genskabt

Det omfangsrige projekt handler om at genoprette Gudenåen på en ca. 9 km lang strækning fra hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg gennem den første af Vestbirksøerne til nedenfor Vestbirk Vandkraftværk.

På strækningen vil det tidligere fald på Gudenåen på ca. 10 meter blive genskabt. Det er helt unikt i Danmark, da der ikke andre steder er så kraftigt et fald på så stort og bredt et vandløb.

Derudover vil der blive fjernet en nuværende dæmning i den nordlige ende af Bredvad Sø. Når den er væk, vil der være fri passage i Gudenåen og dermed bedre betingelser for, at fisk kan svømme frit og længere op i Gudenåsystemet for at yngle.

Med genopretningen af Gudenåen til sit oprindelige forløb vil Vestbirk Sø, Naldal Sø og Bredvad Sø fremadrettet ikke modtage det næringsrige vand fra Gudenåen, der indeholder en del fosfor og kvælstof. Det vil give bedre vandkvalitet i søerne og gøre vandet mere klart, fordi algevæksten bliver mindre.

Forventer at kunne gå i gang til foråret

Horsens Kommune forventer, at anlægsarbejdet kan gå i gang til foråret. Anlægsperioden vil efter den nuværende tidsplan vare frem til udgangen af 2025.

Hele projektet bunder i Vandrammedirektivet fra EU og statens vandområdeplaner. Formålet med statens vandområdeplaner er bl.a. at sikre gode økologiske forhold i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. For at opnå det er det bl.a. blevet undersøgt, hvordan forholdene i landets vandløb kan forbedres.

Horsens Kommune gennemfører projektet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk, Vestbirksøerne, Banestien mellem Horsens og Silkeborg og Den Genfundne Bro, som samlet udgør størstedelen af projektområdet.

Projektet er fuldt finansieret af Fiskeristyrelsen med medfinansiering fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.

Mere info om projektet kan findes her.

Den Genfunde Bro. Foto: Kim Aaen